Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ

Εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ
Την Τετάρτη 20-10-2010 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ  του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.
Ψήφισαν     349    και έλαβαν:
ΠΑΣΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΝ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ         137   ψήφους και 3   έδρες
ΔΑΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ        66    ψήφους και 2   έδρες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ        61   ψήφους και 1  έδρα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ      30  ψήφους και 1 έδρα
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ          29  ψήφους
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ    3   ψήφους
ΛΕΥΚΑ   15  
ΑΚΥΡΑ   8

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο κανονισμός αυτός καθιερώνει τον «ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» ο οποίος θα ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, και θα έχει ως εξής:

1) Δημιουργείται έντοκος λογαριασμός με τίτλο «ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

2)Μέλη του Απεργιακού Ταμείου (ΑΤ) είναι αυτόματα τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ » ».

3) Σκοπός του Απεργιακού Ταμείου είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του Συλλόγου μας σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων.
Με την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών των εργαζομένων εξαιτίας απεργιών, επιδιώκεται η στήριξη των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων χωρίς να υποβαθμίζεται η ταξική συνείδηση των εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και τη διαχείριση των πόρων του Απεργιακού Ταμείου την έχει 5μελής Επιτροπή Διαχείρισης του Απεργιακού Ταμείου (ΕΔΑΤ), η οποία μελετά κάθε σοβαρό ζήτημα που προκύπτει και διαφυλάσσει σε κάθε περίπτωση τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού.
2) Για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Απεργιακού Ταμείου στα πλαίσια του κανονισμού, συγκροτείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» (ΕΔΑΤ). Η ΕΔΑΤ αποτελείται από πέντε (5) μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ», που ορίζονται από το ΔΣ του Συλλόγου και επικυρώνεται από τη ΤΑΚΤΙΚΉ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ του Ιουνίου , ως εξής:1 (ένας) εκπρόσωπος από κάθε παράταξη. Αν ο αριθμός των παρατάξεων είναι μικρότερος του 5, οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται με απλή αναλογική, ενώ αν είναι μεγαλύτερος εκπροσωπούνται οι 5 πρώτες παρατάξεις σε ψήφους. Η ΕΔΑΤ εκλέγεται  από τη ΤΑΚΤΙΚΉ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ που θα ψηφίσει αυτό το καταστατικό, και επικουρείται από το ΔΣ του Συλλόγου.
Η θητεία της επιτροπής αυτής θα ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι αποφάσεις της ΕΔΑΤ υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση της ΤΑΚΤΙΚΉΣ  ΓΕΝΙΚΉΣ  ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
1)Από την αρχική εφάπαξ καταβολή του ποσού των   3.000    από το ταμείο του Συλλόγου.

2) Από τη μεταφορά   του 30%  κατ’ ελάχιστον του διαθέσιμου αποθέματος του ταμείου του Συλλόγου στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης.
3)Από τις  ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών του Συλλόγου μας υπέρ του ταμείου του Συλλόγου, θα μεταφέρεται το ποσό του ενός (1) € το χρόνο ανά μέλος στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
4) Καθιερώνεται νέα μηνιαία εισφορά ένα (1€) όλων των συναδέλφων για το απεργιακό ταμείο, το οποίο θα παρακρατείται 2 φορές το χρόνο  από τη μισθοδοσία.  
5) Τα έσοδα από ιδιαίτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου για την ενίσχυση του Απεργιακού Ταμείου.
6) Κάθε προσφορά μελών του Συλλόγου μας, άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων φορέων φυσικών και νομικών προσώπων, ή από κάθε άλλη πηγή, οι οποίες γίνονται αποδεκτές χωρίς όρους και δεσμεύσεις, μετά από απόφαση της ΕΔΑΤ.
Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από ομόφωνη εισήγηση του ΔΣ του Συλλόγου και έγκριση από τη ΤΑΚΤΙΚΉ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ του  Συλλόγου μας


ΑΡΘΡΟ 4ο

Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται όλα τα μέλη του Απεργιακού Ταμείου του Συλλόγου μας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1) Η διαχειριστική χρήση του Απεργιακού Ταμείου είναι διετής και ακολουθεί το κλείσιμο του Ταμείου του Συλλόγου. Ανακοινώνεται στη Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή.

2) Οικονομική αποζημίωση δίνεται κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, όταν η συμμετοχή κάθε μέλους στις απεργίες ξεπερνά τις  5  ημέρες συνεχούς απεργίας, ή τις  8  συνολικά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

3) Η χορήγηση της οικονομικής αποζημίωσης γίνεται σε ετήσια βάση. Είναι δυνατό όμως να γίνεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ απεργία διαρκείας), μετά από απόφαση της ΕΔΑΤ

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Η ενίσχυση καθορίζεται στο 50% επί του ημερήσιου βασικού μισθού του 16ου μισθολογικού κλιμακίου(χωρίς επιδόματα).

2) Ο τρόπος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ως εξής:
Η Επιτροπή του Απεργιακού Ταμείου συντάσσει κατάσταση για κάθε σχολείο με τα παρακάτω στοιχεία:

-ονοματεπώνυμο κάθε μέλους
-τον αριθμό μητρώου του
-το σύνολο των ημερών απεργίας του, όπως προβλέπει το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού
-το ποσό των χρημάτων που παρακρατήθηκαν και
-το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης δίνεται σύμφωνα με την παραπάνω κατάσταση απεργών η οποία αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο.
ΑΡΘΡΟ 7ο

Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν καλύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για τη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όλα τα μέλη του Συλλόγου που τη δικαιούνται, καταβάλλεται ανάλογο ποσό στους δικαιούχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το Απεργιακό Ταμείο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός αυτός, θα αρχίσει τις παροχές του στους συναδέλφους μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 και για απεργίες που θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από την ίδια ημερομηνία.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Η τελική απόφαση για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού ανήκει στη   ΤΑΚΤΙΚΉ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ του Συλλόγου και η απόφαση αυτή πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο Κανονισμός.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας της 20ης  Οκτωβρίου 2010 με   πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών και μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο με απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
2) Το απεργιακό ταμείο μπορεί να διαλυθεί με  απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.


ΑΡΘΡΟ 11ο

Σε περίπτωση μετάθεσης ή συνταξιοδότησης το μέλος του Απεργιακού Ταμείου δεν λαμβάνει κανένα ποσοστό επί του συνολικού καταβεβλημένου ποσού

ΑΡΘΡΟ 12ο

Από τη ΤΑΚΤΙΚΉ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ της 20 /10 /2010 ομόφωνα εκλέχτηκαν ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Απεργιακού Ταμείου οι εξής:

1)………………………………………………..
2) ……………………………………………….
3) ……………………………………………….
4) ………………………………………………
5) ………………………………………………..

ΑΡΘΡΟ 13ο
Σε περίπτωση διάλυσης του Απεργιακού Ταμείου το ενυπάρχον ποσό του «Ειδικού Λογαριασμού Απεργιακού Ταμείου» και τα βιβλία της ΕΔΑΤ παραδίδονται στο ΔΣ του « ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ»».

ΑΡΘΡΟ 14Ο
Ανάλογα με τις συνθήκες μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές των ποσών που προβλέπονται από τον κανονισμό με ομόφωνη απόφαση της ΕΔΑΤ ή απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.